שימוש באתר kimhi-arc.co.il לרבות שליחת הודעה לצדדים שלישיים, מהווה הסכמה לכל האמור במדיניות הפרטיות של האתר. גלישה באתר ו/או שימושך באתר ו/או שימוש בטופס הפניה באתר (טופס "צור קשר") מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות להלן.

 • המשתמש מסכים ומאשר כי המידע שמסר או שימסור לחברה לצורך הפנייה ליצירת קשר עימו, נמסר מרצונו ובהסכמתו. ידוע לו כי המידע יוחזק במאגר/י מידע אצל החברה ו/או אצל גופים מטעמם. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך הקשר עם המשתמש, לצורך שיפור השירותים ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי החברה בעצמה או בשיתוף פעולה עם אחרים, לרבות במסגרת דיוור ישיר. 
 • המשתמש מסכים לקבל הודעות מהחברה, דואר אלקטרוני.
 • בנוסף לאמור לעיל, תהיה החברה רשאית למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) תהיה החברה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) תעמוד ו/או החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (3) הפרת את תנאי השימוש באתר; (4) תתקבל אצל החברה טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה החברה רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 • החברה תהיה רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע שמסרת.

ספאם

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים עם אחד או יותר מהבאים:

 • תכנים בלתי חוקיים או שנועדו לביצוע פעולות לא חוקיות.
 • תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה אישית, פגיעה וכו'.
 • תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לפגוע באתר או במשתמשים אחרים.
 • תכנים הפוגעים בפעילות האתר או במשתמשי האתר.
 • תכנים המפירים או הפוגעים בזכויות יוצרים.
 • הפצת דואר זבל (SPAM) שלנמענו אין צורך בו.
 • המשתמש מתחייב לספק פרטים נכונים בלבד להרשמה לאתר.