גולש/משתמש יקר, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר kimhi-arc@co.il (להלן "האתר", ו/או "אתר") המנוהל ע"י שירלי קמחי פרץ (להלן "המשרד"). דף זה של תקנון ומדיניות פרטיות מסדיר את היחסים בין המשרד לבין הגולשים/משתמשים באתר, ובכפוף לכלליו של דף זה תוכל לרכוש שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר,  ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, להצטרף לרשימות תפוצה, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
כללי
גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים המוצעים באתר מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר kimhi-arc.co.il ו/או בשירותים המוצעים באתר לכל מטרה שהיא. המשרד שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
אחריות לגבי התכנים

 • המשרד או כל אדם מטעמה הפועל לצורך הפעלת האתר (להלן: "מפעילי האתר") לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכני האתר בכל הנוגע למהימנותם, דיוקם, אמינותם, והשפעתם על מחשבים של הגולשים באתר. כן לא ישאו החברה ומפעילי האתר בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ובתוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים.
 • השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש") ולחברה ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש כזה או אחר בגין כך.
 • המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר.
 • המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ או תחליף לו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהחברה וממפעילי האתר כל אחריות. המידע הינו חסוי ומיועד לנמען בלבד. אין לעשות במידע שימוש כלשהו ו/או להעבירו לצדדים שלישיים.
 • המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המשרד ומפעילי האתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש ע"י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.
 • ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות. כן ידוע למשתמש כי המידע ו/או התכנים עלולים ויכולים להשתנות מעת לעת עפ"י הצורך.

נזקים ישירים ועקיפים

 • החברה ו/או מי מטעמה ו/או כותבי התכנים המתפרסמים באתר, אינם אחראים בשום מקרה לכל נזק ו/או בעיות אשר יגרמו עקב השימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בכל מידע ו/או תוכן המפורסם בו.

זכויות יוצרים קניין רוחני

 • למשרד הזכות הבלעדית לערוך שינויים לרבות הוספת או הסרת תכנים, מידע, תמונות מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 • כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו  תמונות  קובץ גרפי, סרטון טקסט וכל חומר אחר הכלולים בהם – הנם של המשרד.
 • מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר, בכל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי הזכויות בתכנים ו/או בקבצים ו/או ביישומים ו/או בטקסטים, לפי העניין בכתב ומראש.
 • אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי אחר בתכנים המתפרסמים על ידי כותבי התכנים ו/או בעלי זכויות היוצרים בתכנים, לרבות מאמרים, עצות שימושיות, מדריכים מקצועיים, בלא קבלת הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של בעלי הזכויות בתכנים אלה.